اینجانب از تمامی همکارانتان به خاطر ارائه خدمات فوق العاده در حوزه پیامک در قبل و بعد و زمان انتخابات دوره چهارم شورای شهر ممنونم، بیشترین زمانی که منتظر ماندم برای دریافت پشتیبانی 10 دقیقه بود و این برای من فوق العاده و غیر قابل تصور بود، ولی واقعاً پاسخگویی بی نظیر آنیکال ما را شگفت زده کرد.