ای همه خوبی تورا*پس تو که رایی که را*ای گل در باغ ما*پس تو کجایی کجا*سوسن با صد زبان*از تو نشانم نداد

گفت رو از من مجو*غیر دعا و ثنا*سرو اگر سر کشید*در قد تو کی رسید*نرگس اگر چشم داشت*هیچ ندید او تورا*

هر طرفی صف زده*مردم و دیو و دده*لیک دراین میکده پای ندارند پا*از کرمت من بناز*مینگرم در بقا*کی به فریبت شها*

دولت فانی مرا*بیست هزار آرزو*بود مرا پیش از این*در هوس خود نماند*هیچ امانی مرا*ای که به هنگام درد*راحت جانی مرا*

ای که به تلخی فقر*گنج روانی مرا*سجده کنم من به جان*روی نهم من به خاک*گویم از اینها همه*عشق فلانی مرا*

هر نفس آواز عشق*میرسد از چپ و راست*ما به فلک میرویم*عزم تماشا که راست*ما به فلک بوده ایم*یا ملک بوده ایم*

باز همانجا رویم*جمله که آن شهر ماست*گوهر پاک از کجا*عالم خاک از کجا*برچه فرود آمدید*بار کنید اینچه جاست*

بخت جوان یار ما*دادن جان کار ما*غافله سالار ما*فخر جهان مصطفی ست*از کرمت من بناز*مینگرم در بقا*کی به فریبت شها*

دولت فانی مرا*بیست هزار آرزو*بود مرا پیش از این*در هوس خود نماند*هیچ امانی مرا*ای که به هنگام درد*راحت جانی مرا*

ای که به تلخی فقر*گنج روانی مرا*سجده کنم من به جان*روی نهم من به خاک*گویم از اینها همه*عشق فلانی مرا*